ALGEMENE VOORWAARDEN

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Be Senze
Dreesplein 1, 2672 EA, Naaldwijk

DEELNEMER
de persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten bij Be Senze, zich heeft ingeschreven bij Be Senze voor deelname aan een door Be Senze georganiseerde workshop of een door Be Senze verzorgde les of door Be Senze georganiseerde reis.

TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Be Senze als opdrachtnemer optreedt.

LIDMAATSCHAP
Een lidmaatschap komt tot stand door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Be Senze lidmaatschap wordt aangegaan voor een
periode van 1 maand, 6 maanden of 1 jaar.

BETALING EN OPZEGGING
Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 2 weken waarbij deze 2 weken van opzegging niet wordt meegerekend. Deze dient schriftelijk ingediend te worden. Wanneer er niet tijdig schriftelijk wordt opgezegd, ben je verplicht de betaling voort te zetten.
Het lesgeld staat vermeld op de website en dient voor de 3e dag van de nieuwe maand betaald te worden ofwel door automatische incasso of door overschrijving van de deelnemer zelf. Bij gebruik van automatische incasso dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat er rond deze periode voldoende saldo op diens rekening staat om te incasseren. Wanneer Be Senze de verschuldigde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is de deelnemer zonder nadere in gebrekestelling in verzuim. Wanneer de contributie niet op tijd is betaald of storneert door bijvoorbeeld onvoldoende saldo oa zal Be Senze de deelnemer een betalingsherinnering sturen of persoonlijk aanspreken om het bedrag te voldoen. Als het verschuldigde bedrag na 10 dagen nog steeds niet voldaan is zal er 5,- extra in rekening gebracht worden voor administratie kosten.
Als er na 15 dagen nog steeds niet betaald is dan zal Be Senze de toegang tot de geboden diensten ontzeggen totdat de deelnemer de betaling voldaan heeft zonder dat er hierdoor enig recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat voor de deelnemer.

RITTENKAARTEN
Een rittenkaart is niet overdraagbaar aan derden. Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet.Een 10 rittenkaart is 12 weken geldig.

Be Senze verleent geen restitutie op leskaarten.

Be Senze behoudt zich het recht voor een yogalidmaatschap direct te beeindigen na ernstige of herhaaldelijke schending van de gedragsregels of
ander onaanvaardbaar gedrag door deelnemer. Er vindt in dat geval geen restitutie van het lesgeld plaats.

LESROOSTER EN VAKANTIES
Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Be Senze desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Be Senze zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan. Tijdens feestdagen is er geen les en rond deze periode behoud Be Senze zich het recht om een aangepast lesroosterte draaien, deze dient wel voortijdig gecomminuceerd te worden. De betaling van het lesgeld loopt tijdens de feestdagen gewoon door. Restitutie voor de gemiste lessen
is niet mogelijk. De gemiste lessen mogen binnen 4 weken worden ingehaald.

GEZONDHEIDSVERKLARING
De deelnemer is zich ervan bewust dat het deelnemen aan de door Be Senze geleverde diensten risico’s met zich mee kan brengen.
Indien de deelnemer gezondheidsproblemen heeft dient deze dit eerst met zijn/haar arts te overleggen voor deelname aan de lessen.
De deelnemer dient voorafgaande aan de les te melden als er gezondheidsproblemen zijn. Deze dienen tevens op het inschrijfformulier vermeldt te
worden. Be Senze kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel van de deelnemer tijdens of na de lessen.

WORKSHOPS
Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Be Senze aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Deelnemer kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan. Be Senze behoudt zich het recht voor om ten aanzien van
workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

ANNULERING
Annulering van workshops,lessen, behandelingen, coaching en reizen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Be Senze heeft bereikt.
Gereserveerde lessen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd na deze periode wordt een les,behandeling in rekening gebracht.
Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht.
Bij annulering nadien is deelnemer volledige betaling verschuldigd.
Privélessen en workshops dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders wordt het volledige bedrag doorberekend.
Reizen dienen 3 maanden van te voren te worden afgezegd. 2 maanden wordt 50% in van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Binnen 2 maanden wordt 100% in rekening gebracht.

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen van Be Senze zijn vrijblijvend onder voorbehoud van aanwezige capaciteit tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

AANSPRAKELIJKHEID
Be Senze kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal en/of opgelopen letsel van de deelnemer(ster) voor, tijdens of na de lessen, workshops, behandelingen, coaching en reizen.
Deelname aan de les,workshops, coaching, behandelingen, reizen betekent dat er akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden. Indien noodzakelijk, kan Be Senze de
algemene voorwaarden, de huisregels, het lesgeld en het lesrooster tussentijds aanpassen. Deelnemers dienen hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.